Impressum:

Artyku³. §5 ustêp 1 ECG

Ferienhaus Schiwiese
Köstinger Immobilien GmbH
Haltestellenweg 4
5630 Bad Hofgastein
Österreich

ATU67243146Telefon: +43 6432 8424
Fax: +43 662 23466 3351
email: info@ferienhaus-schiwiese.com

Registrierungsnummer gemäß § 9 Abs. 5 Salzburger Nächtigungsabgabengesetz

50402-000298-2020

 

Copyright/OdpowiedzialnoϾ:

Mimo uwa¿nej kontroli wydawcy treœci przedstawianych na tej stronie nie bierze on odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ, aktualnoœæ oraz kompletnoœæ tych informacji. Przy ewentualnych materialnych lub innego rodzaju szkodach, które powstan¹ na skutek nieprawid³owych informacji nie ma podstaw prawnych do poci¹gania wydawcy informacji do ponoszenia odpowiedzialnoœci. Wydawca treœci zostawia sobie mo¿liwoœæ wprowadzania zmian. Za treœci stron zewnêtrznych, do których linki znajd¹ siê na naszej stronie nie bierzemy odpowiedzialnoœci. Strony te zosta³y skontrolowane w chwili podlinkowania, jednak¿e nie mamy ju¿ wp³ywu na ich póŸniejsze zmiany i nie jesteœmy w stanie ci¹gle ich kontrolowaæ. Z tytu³u nielegalnych lub b³êdnych informacji na podlinkowanych stronach odpowiedzialnoœæ ponosi ich w³aœciciel. Wszelkie prawa do zawartoœci strony internetowej s¹ zastrze¿one. Pobieranie jakichkolwiek materia³ów bêd¹cych integraln¹ czêœci¹ serwisu jest dozwolone pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. ¯adna czêœæ serwisu, a w szczególnoœci zdjêcia, grafika, teksty, nie mo¿e byæ w celach komercyjnych kopiowana w ca³oœci lub czêœci, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody w³aœciciela. Ka¿de w³¹czenie pojedynczych stron naszej oferty do u¿ytku osób niepowo³anych powinno zostaæ zaprzestane.

   
Ferienhaus Schiwiese im Sommer

W malowniczo położonym górskim miasteczku Gastein położony jest nasz domek letniskowy Schiwiese, który jest wygodnym i komfortowym miejscem do spędzenia urlopu w naturalnej i spokojnej okolicy na południu kraju. Z pięknie urządzonych apartamentów rozciąga się fantastyczna panorama.

W kilka minut dotrą Państwo pieszo do centrum kongresowego i sanatorium, do alpejskich term Gastein lub do pobliskiego pasażu handlowego na zakupy. Bliskość kolejki linowej w Schloßalm oraz lasów to świetne miejsce do rozpoczęcie wypadów po okolicy

Życzymy Państwu mile spędzonego czasu na jeździe na nartach i bieganiu, wędrowaniu, graniu w golfa, tenisa i jeździe na rowerze oraz na odkrywaniu piękna natury w dolinie Gastein i okolicy.

Na Państwa przybycie cieszy się

Ferienhaus Schiwiese | Haltestellenweg 4 | A-5630 Bad Hofgastein | Telefon: +43 6432 8424 | Fax: +43 662 23466 3351 | email: info@ferienhaus-schiwiese.com | admin